OpTil is een vereniging, die speelruimte biedt aan mensen die zich willen ontwikkelen

op het vlak van persoonlijke groei en bewustwording.


Wat is optil?

 • Een broedplaats voor mensen, die samen willen inspireren en bruggen bouwen naar de samenleving middels verbindende activiteiten.
 • Een thuis voor therapeuten, lichtwerkers en inspirerende mensen die groepsactiviteiten organiseren, welke uitnodigen tot groei en bewustwording.
 • Een plek waar je als leden wilt zijn, voor ontmoeting, beleving en samen zijn!

Het energieveld van OpTil is gebaseerd op gelijkwaardigheid, respect, liefde, tolerantie, creativiteit, duurzaamheid en verbondenheid met de natuur.

Wat gaan wij doen?

De vereniging gaat zich inzetten voor activiteiten die uitnodigen tot:

 • persoonlijke groei
 • bewustwording
 • ontmoeting
 • verbinding
 • beleving

Het aanbod van activiteiten is daarin heel divers. Er is het streven naar diversiteit, zodat de verschillende sporen die leiden naar bewustzijn en ontwikkeling aan bod kunnen komen. Er is aandacht voor het lichaam, de geest en het gevoel.

De activiteiten zullen voor een deel vorm krijgen door therapeuten en lichtwerkers, die binnen de visie hun expertise aanbieden. Dat kan plaats vinden, zowel binnen als buiten.

Met de aanbieders wordt een prijs overeengekomen voor de dienst die zij aanbieden. In de prijsbepaling zal de huur (incl), korting leden een rol spelen. Zolang de vereniging nog niet definitief is opgericht, vragen wij van de deelnemers een bijdrage uit het hart en een stukje investering van de aanbieders. Voor activiteiten die plaats vinden bij Onder de Toren, zou je 60% van de schenking mogen vragen, 40% gaat naar OpTil voor gemaakte kosten. Voor buitenactiviteiten vragen wij van aanbieders een bijdrage uit het hart voor OpTil. Als tegemoetkoming voor onze inspanning en om te kunnen investeren.

Aanbieders profiteren van het veld van de vereniging. Zij mogen zich daarin profileren en ook klanten werven. OpTil is tevens een broedplaats voor nieuwe initiatieven/projecten, die binnen de visie ondersteunend zijn voor de samenleving. Middels deze ideeën slaan we een brug naar de samenleving. Een (wisselende) kerngroep van therapeuten en mensen met passie zetten zich daarvoor in, creëren samen en willen elkaar versterken. De vereniging ondersteunt dit facilitair en waar mogelijk financieel.


De vereniging wil haar leden een thuis bieden om samen te komen, een plek voor

ontmoeting, verbinding en uitwisseling.


De volgende activiteiten kunnen daarin plaats vinden:

 • Verdiepingsvormen
 • Meditatie
 • Workshops
 • Langlopende groepsactiviteiten Yoga, Tai Chi, Ademhaling, mindfulness etc.
 • Lezingen
 • Binnen- en buitenactiviteiten

Hoe gaan wij dit doen?


De kern van de vereniging bestaat uit therapeuten/lichtwerkers en inspirators, die de missie van de
vereniging vorm willen geven. Vanuit hartverbinding en passie zetten zij zich samen in voor
activiteiten en projecten die de vereniging en elkaar kan versterken. Zij doen dat vanuit eigen
expertise en ervaring.


De eerste kring om de kern wordt gevormd door mensen die incidenteel activiteiten organiseren,
welke passen binnen de missie van de vereniging. De mensen uit deze kring kunnen zichzelf
aanmelden of zijn uitgenodigd door de vereniging.
De tweede kring zijn mensen die wel of geen lid zijn. Zij willen alleen deelnemen aan
georganiseerde activiteiten door aanbieders of de vereniging. Deelnemers die lid zijn mogen een
korting verwachten op de activiteiten. Aanbieders van activiteiten werken daar aan mee.
Voor alle kringen is er sprake van een lidmaatschap van OpTil en contributie, uitgezonderd de niet
leden.

Waarom eigenlijk?

De tijd waarin wij leven wakkert een verlangen in ons aan. Het leidt tot een zoektocht naar onze
persoonlijke missie in dit leven en onze essentie. Er is een wens naar meer kwaliteit van leven.
Deze ontwikkeling kan lopen via een pad van groeiend bewustzijn. Daarin wordt ook gaandeweg
duidelijk wat onze rol is en welke bijdrage wij kunnen leveren aan veranderingen in de samenleving
en het klimaat. Er lijkt een veld te zijn ontwikkeld van krachten die nu samen vallen. De
samenleving is volop in beweging richting groei, bewustzijn en het nemen van eigen
verantwoordelijkheid.
Dit veld van verandering en energie transities zijn te verklaren als je beseft, dat wij ons in een
overgang bevinden van het Vissen tijdperk van ruim 2000 jaar (astrologisch gezien) naar het
Waterman tijdperk. Na de verticale energiestroom (religie en hiërarchie in Vissen) van
Godsbeleving en het individu, ontstaat nu een horizontale energiebeweging (Spiritualiteit en
verbinding op aarde in Waterman). De mens, die behoefte heeft aan samen zijn en verbinding. Die
vanuit inspiratie de goddelijke ziel wil leven, wetende dat wij elkaar nodig hebben voor innerlijke
groei.

Voor wie?

Grote veranderingen veroorzaken echter altijd eerst chaos. Dit geeft vaak pijn, verwarring, angst en
onzekerheid. OpTil wil daarbij ondersteuning bieden in een liefdevolle vereniging.

We leven in een tijdsvak, waarin mensen zoeken naar verbinding en een groeiende behoefte aan
delen. Er is behoefte aan momenten waarop we kunnen samen komen voor ontmoeting, inspiratie
en groei. Niet meer alles alleen willen doen, maar juist in relatie met anderen. Wanneer mensen
naar binnen keren en zichzelf leren accepteren, is er een weg van liefde in het verschiet.
Er is bewust niet gekozen voor een specifieke doelgroep, want we willen niemand uitsluiten.
Veranderingen in de samenleving raken zowel jong als oud. Klanten zijn dan ook van alle leeftijden
en maken geen deel uit van een specifiek segment. In de programmering en het aanbod zal dan ook
differentiatie plaats vinden.

OpTil creëert een uitnodigend veld voor therapeuten en lichtwerkers. Wij zien namelijk, dat deze
mensen veelal alleen werken. Druk bezig zijn om wellicht vanuit hun onderneming een
klantenkring op te bouwen en deze in stand te houden. Het is in principe een eenzaam gebeuren.
Het zijn gedreven mensen met een passie en mooie talenten. In onze kring kan je dat zichtbaar
maken en delen. Je mag natuurlijk mee profiteren van ons veld doordat leden en deelnemers in
potentie nieuwe klanten kunnen zijn.
Door het bijeenbrengen van dit vraag en aanbod aspect, voelen wij dat wij elkaar enorm kunnen
versterken op verschillende vlakken.

Organische ontwikkeling

We stellen op dit moment nog geen tijdsdoelen. We kiezen er bewust voor om de ontwikkeling van
de vereniging organisch te laten verlopen. Dit heeft betrekking op:

 • De vereniging bestuurlijk
 • Opbouw community
 • Ledenwerving
 • Vorming Kerngroep
 • Opzetten van activiteiten
 • Locatie bepaling


Wij hebben de wens voor in de toekomst van een vaste locatie voor de vereniging. Dat biedt een
thuis voor meer ontmoeting en geeft meer mogelijkheden.
Tot dat moment zal er voor binnen activiteiten ruimte gehuurd worden.


De eerste 50 deelnemers van een activiteit ontvangen het lidmaatschap voor een half jaar gratis.


Leden

We streven naar een vereniging met een ledental van ongeveer 150 mensen. De leden kunnen
passief zijn, dat wil zeggen mensen die alleen deelnemen aan activiteiten
Actieve leden zijn mensen die iets aanbieden in de vorm van workshop, training, lezing etc.
De vereniging vraagt aan de leden een contributie van €135,- per jaar vooraf te betalen of €12,50
per maand.
De eerste 50 deelnemers van een activiteit ontvangen het lidmaatschap voor een half jaar gratis.
Hiervoor krijgen ze:

 • Korting op een plek om met anderen samen te komen
 • Naamsbekendheid doordat leden elkaars activiteiten actief promoten
 • Deelnemers die aan activiteiten mee gaan doen via de netwerken van OpTil leden

error

Ik wil dit delen!